ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

تصویربرداری؛ حرکت در مرز فمتو

میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک در ترکیب با طیف سنجی پمپ پروبی، می تواند حرکت‌های فوق سریع در ابعاد نانو را تفکیک کند. حداکثر قدرت تفکیکی که می توان در یک دستگاه تصویربرداری با نورهای خطی متداول به آن دست یافت، تقریباً یک دوم طول موج نور تابشی است. این اصل تحت عنوان «حد پراش» از سال 1873 که ارنست آبه آن را فرمول نویسی کرد، یک اصل فیزیکی شناخته شده است. روش های مبتکرانه ی طیف سنجی تک مولکولی تا حدود 130 سال پس از آن توسعه یافتند تا به تصویربرداری نوری فراتر از حد پراش دست یابند. این روش ها با دریافت یک جایزه نوبل به رسمیت شناخته شدند.