ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

جذب مؤثر کربن دی اکسید توسط نانو جاذب ها

افزایش مصرف انرژی همراه با افزایش جمعیت و فعالیت های صنعتی بشر بعد از انقلاب صنعتی، سبب افزایش مصرف سوخت های فسیلی شده است. دی اکسید کربن ناشی از سوخت های فسیلی بیشترین تأثیر را بر تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره ی زمین دارد. جذب CO2 نشر شده در اتمسفر، مهمترین روش برای کاهش کربن دی اکسید موجود در هواست. آمین ها مهمترین جاذب برای به دام انداختن CO2 محسوب می شوند، اما ایجاد محصولات آلاینده محیط زیست درصورت به کارگیریِ حلال های آمینی و عدم امکان بازیافت و استفاده مجدد از آمین ها پژوهشگران را بر آن داشته تا آن ها را بر روی جاذب های جامد تثبیت کنند. از این میان، جاذب های نانوساختار از جمله ترکیبات مزومتخلخل بر پایه سیلیس، چارچوب های فلز-آلی، نانولوله ها و نانو کره ها به دلیل مساحت سطح بالاتر و پایداری بیشتر، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.