ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نگهداری فناوری نانو در ذهن

پیشرفت در زمینه فناوری نانو و علم مواد نشان می دهد که ممکن است تغییر در پارادایم محاسباتی، زودتر از آنچه فکر می کنیم اتفاق بیفتد. یادگیری ماشینی- پیاده‌سازی کارهای محاسباتی که شامل یادگیری از طریق تجربه است- به ناچار از روی اصول کاری مغزهای بیولوژیک الهام گرفته شده است. با این حال، مشخصه های معماری ون‌نیومن (von Neumann) در رایانه های معمولی، به طور ذاتی متفاوت از معماری مغزی است. گذشته از تفاوت های ماکروسکوپی مانند طبیعت دیجیتالی کلی پردازش سینگال که برخلاف رویکرد آنالوگ مغز است، معماری پیشین از جداسازی فیزیکی ناکافی بین حافظه و واحدهای پردازشگر مرکزی رنج می برد.