ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

فناوری نانو در نسل های جدید سلول های خورشیدی سیلیکون کریستالی

فناوری پنل های خورشیدی سیلیکونی با بازدهی 15 تا 18 درصد، بیش از 90% بازار برق خورشیدی را در اختیار دارد. این فناوری جهت حفظ رقابت‌پذیری خود در مقابل فناوری های نوظهور و کم هزینه، نظیر سلول های خورشیدی نانوساختار، نیاز به کاهش هزینه و افزایش بازدهی دارد. این امر در نسل های جدید سلول های خورشیدی سیلیکونی با جایگزین کردن فرایند دیفیوژن با فرایندهایی نظیر لایه نشانی بخار شیمیایی و اسپاترینگ محقق گشته است. استفاده از این فرایندهای نانومتری به سبب فراهم کردن قابلیت کنترل دقیق، دستیابی به بازدهی 3/26% را ممکن ساخته است. در این مقاله پس از مرور مختصر فناوری سلول های خورشیدی سیلیکونی سنتی، سه فناوری جدید یعنی هتروجانکشن، TOPCon و تاندم سیلیکون-پروفسکایت بررسی شده است. نقش فرایندهای نانومتری و زمینه های تحقیقاتی مرتبط معرفی شده و در پایان به بیان اهمیت این فناوری ها در شکل دهی آینده صنعت برق خورشیدی پرداخته می شود.