ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

کاربردهای فناوری نانو در بهبود ایمنی و کیفیت مواد غذایی از دیدگاه میکروبیولوژیک

دوره جدیدی در زمینه ایمنی مواد غذایی و تضمین کیفیت غذا در حال ظهور است. روش‌های کنونی کنترل میکروبی برای اطمینان از ایمنی غذا و کاهش فساد میکروبی هر کدام از جنبه‌ای به‌خصوص، ناکارآمد هستند که میتوان این نقایص را با بهره گیری از فناوری نانو بهبود بخشید. حوزه‌های کاربردی فناوری نانو در بخش‌های کشاورزی و صنعت غذا به سرعت در حال گسترش هستند. از رویکردها و دستاوردهای مبتنی بر فناوری نانو در این زمینه می توان ضد میکروبی نمودن سطوح در تماس مستقیم با مواد غذایی، بسته‌بندی فعال مبتنی بر نانوحسگرها برای تشخیص آلاینده‌ها و روش‌های آهسته رهایش بیوسیدال نام برد که در حال حاضر در بازار و یا در مرحله توسعه برای ورود به بازار بوده که پتانسیل بالایی برای موفقیت در صنعت غذا را دارند. با این وجود، نگرانی‌هایی در مورد خطرات بالقوه استفاده از نانومواد مهندسی شده (ENMs) برای سلامت انسان و محیط زیست وجود دارد، بنابراین قبل از ورود هرکدام از این محصولات که بر پایه فناوری نانو تولید می‌شوند، نیاز است که ارزیابی‌های دقیقی انجام شده تا رضایت و اعتماد جامعه هدف جلب گردد.