ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ظهور صنایع نانوزیست فناوری

پیوند بین نانوفناوری و زیست فناوری فرصت‌های تجاری مناسبی را فرآهم می‌آورد. در این پژوهش با مشخص کردن، طبقه بندی و شناسایی شرکت‌های دارای ظرفیت در هر دو حوزه نانوفناوری و زیست فناوری، توانسیتم ظهور و تحول جهانی صنایع نانوزیست فناوری را تحلیل کنیم.