ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مزایای استفاده از میکرو رآکتورهای کاتالیستی در صنعت و روش‌های ساخت آن

در سالهای اخیر، تحقیقات بسیاری برای حل معضلات رآکتورهای سنتی صورت گرفته که از مهمترین آنها می توان به استفاده از رآکتورهای میکروساختار (MSR) کاتالیستی اشاره نمود. ابعاد کوچکتر میکرورآکتورها در مقایسه با رآکتورهای سنتی موجب کوتاهتر شدن زمانهای واکنش، محدودیتهای انتقال جرم و حرارت کمتر، همچنین، دما، فشار و غلظتهای بالاتر واکنش می شود. بدیهی است استفاده از نسل جدید رآکتورها کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی واحدهای صنعتی می نماید. در این مقاله، رآکتورهای میکروساختار معرفی شده و پس از بیان اهمیت کاربرد آنها، روشهایی عملی برای طراحی این ساختارها ارائه شده است.