ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

نانو 2020؛ ساخت، فرآوری و تولید قطعات، ابزارها وسامانه‌ها

گزارش "سمت وسوی تحقیقات فناوری نانو برای نیازهای جامعه در 2020 " که به‌وسیله‌ی مرکز ارزیابی فناوری جهانی و با حمایت بنیاد ملی علوم تهیه شده است، دومین گزارش در مورد سمت و سوی تحقیقات فناوری نانو است که بعد از اولین گزارش به‌نام "نانو1"که در سال 1999 منتشر شد در سال 2011 منتشر شده است. این گزارش که به گزارش "نانو2" موسوم است به بررسی پیشرفتهای علم وفناوری نانو در دهه گذشته میپردازد و فرصت‌های پیش رو برای توسعه فناوری نانو در 10 سال آینده را نشان میدهد. در این گزارش دستاوردهای فناوری نانو از سال 2000 خلاصه شده است. از آن مهمتر هدفهای مورد انتظار برای تحقیقات فناوری نانو در 10 سال آینده و چگونگی رسیدن به آنها در قالب نیازهای اجتماعی توضیح داده شده است. گزارش"نانو2" در برگیرنده دیدگاههای متخصصین برجسته دانشگاهی، صنعتی و دولتی است که در فرومهای تخصصی انجام شده در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان بین مارس و جولای 2010 شرکت کردهاند. مخاطبین این گزارش جامعه دانشگاهی، بخش خصوصی، سیاست گذاران و کارگزاران دولتی و به طور عمومی تمام افراد مرتبط با فناوری نانوهستند. مقاله حاضر ترجمه و خلاصه بخشی از این گزارش در بررسی روش‌های نویدبخش و مقبول سنتز و ساخت نانوساختارهاست که در سال‌های گذشته بررسی شده است. این روش‌ها با توجه به نیازمندی‌های مربوط به دورنمای فناوری‌های گوناگون برای آینده نانوساخت و تولید انبوه نانوساختارها پیشنهاد شده‌اند. همچنین رویکردهای مدیریتی از جمله ایجاد شبکه‌های نانوساخت در همکاری بخش دولتی، دانشگاه و واحدهای صنعتی معرفی شده است.