ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

گزارش عملکرد ستاد نانو؛ استاندارد و ایمنی فناوری نانو

یکی از پیش نیازهای تجاری سازی محصولات و ورود به بازارهای جهانی، اخذ استانداردهای بین المللی و مشارکت در فرآیند تدوین استانداردها و پروتکل های جهانی است. از طرف دیگر، نبود پروتکل ها و استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به روش های اندازه گیریِ کارآیی وخواص جدید محصولات نانو و نبود استانداردهای مربوط به جنبه های ایمنی این نوع محصولات، موجب شده که کشورهای پیشرو در فناوری نانو، استانداردسازی را یکی از برنامه های اصلی توسعه فناوری نانو در کشور خود قرار دهند. با توجه به اهمیت موضوع، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران، در سال 1385، کمیته فنی متناظر استانداردسازی فناوری نانو را تأسیس کرد. این کمیته متناظر با کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) فعالیت می کند. در کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو، 33 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران عضو اصلی کمیته و 11 کشور عضو فرعی هستند.جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از توان ملی و متخصصان داخلی، توانسته است یکی از 9 کشوری باشد که در کمیته بین المللی، به عنوان کشور مسؤول پروژه، استاندارد بین المللی تدوین کرده اند. مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در کمیته بین المللی سبب ارتقای وجهه و اعتبار بین المللی کشور در حوزه فناوری نانو و شناخته شدن ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال و تأثیرگذار کمیته بین المللی شده است. در ادامه، مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که در حوزه استاندارد و ایمنی در سال 93 انجام شده است، به صورت خلاصه ارائه می شود.